Informatie GB-GGZ

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Na de diagnostiekfase bespreekt de psycholoog of uw klachten behandeld kunnen worden middels één van de zorgproducten binnen de Basis GGZ, te weten: product Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Het totaal aantal consulten varieert hierbij van 5 tot circa 12 consulten per zorgproduct, afhankelijk van de ernst van uw klachten. Gedurende het behandeltraject wordt het beloop van uw klachten gevolgd, door afname van vragenlijsten. Constateert de psycholoog in de diagnostiekfase dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt worden, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het maatschappelijk werk.

Wat kost hulp via de Basis GGZ?

Voor vergoeding van de kosten door uw verzekeraar, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Hierop moet vermeld staan dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft. Vanuit uw basisverzekering heeft u dan recht op vergoeding de psychologische hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen (zoals voorheen bij eerstelijnspsychologie), maar de kosten vallen wel onder het eigen risico in de zorg (€ 385,-  in 2016). Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico in de zorg. Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks tussen zorgverlener en verzekeraar geregeld. Houdt er rekening mee dat ook de diagnostiekfase (1 tot 2 consulten) verrekend wordt met uw eigen risico.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Belangrijk hierbij is: wat is de hoofdklacht? Als de voornaamste klacht werk-,relatie- of aanpassingsproblemen betreffen, dan vindt geen vergoeding plaats. Maar als b.v. werk- of relatieproblemen onderdeel zijn van een stoornis (b.v. stemmingsstoornis of angststoornis) dan vindt wel vergoeding plaats. Ook geven enkele aanvullende verzekeringen een vergoeding voor behandeling van b.v. werk gerelateerde klachten. U kunt bij uw psycholoog en/of uw zorgverzekeraar informeren of uw behandeling vergoed wordt, voordat u begint aan het traject. Uiteraard is het ook mogelijk om de behandeling zelf te betalen, zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar.

Als u meer gesprekken nodig heeft.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog overschakelen naar een ander zorgproduct (b.v. behandeling Intensief in plaats van Kort) zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen. Mocht u na afronding van de behandeling onverhoopt opnieuw in zorg komen in hetzelfde kalenderjaar, dan kan bij de meeste zorgverzekeraars een nieuw zorgproduct worden vergoed. Er dient dan wel een nieuwe verwijzing van de huisarts aanwezig te zijn.